Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w Olsztynie


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • Wydział: Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
 • Kierunek: Weterynaria
 • Typ: lekarz weterynarii
 • Limit:
 • Adres: Dodatkowe informacje w sprawach dotycz?cych rekrutacji mo?na uzyska? pod numerem telefonu 089 523 38 35 oraz adresem e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl.
 • Strona www: http://www.uwm.edu.pl/?q=node/1375
 • Informacje:

  Lp.

  Kierunek studiów

  Konkurs (ranking) sumy % punktów

  uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

  wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci

  Uwzgl?dniane przedmioty

   

  Przedmioty obowi?zkowe

   

  Przedmioty do wyboru

  (dokona? wyboru dwóch

  z przedstawionych poni?ej)

  Weterynaria

  1. J?zyk obcy nowo?ytny do wyboru przez kandydata

  1. Biologia

  2. Chemia

  3. Fizyka i astronomia

  4. Matematyka