Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   B±dĽ na bież±co z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
STUDIA: Analityka medyczna | Bioinżynieria | Biologia | Biotechnologia | Chemia | Dietetyka | Kosmetologia | Le¶nictwo | Medycyna | Mikrobiologia | Neurobiologia | Ochrona ¶rodowiska | Rolnictwo | Weterynaria | Zootechnika
 
 
NEUROBIOLOGIA na Uniwersytecie Jagiellońskim
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)-stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30

Limit miejsc w każdej grupie: kandydatów ze starą maturą i kandydatów z nową maturą (w tym z nowa maturą 2002 i maturą IB) będzie wypełniony zgodnie z uzyskaną punktacją, z zachowaniem zasady proporcjonalno¶ci.

Kandydaci, którzy zdawali nową maturę
1. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę wyniki tylko zewnętrznej czę¶ci egzaminu maturalnego; 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni wyłącznie kandydaci zdający biologię i chemię na poziomie rozszerzonym; 3. Ocenie procentowej wyników egzaminu maturalnego przypisane będą punkty równe procentom, na przykład 50% = 50 punktów; 4. Punkty uzyskane za przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy nowożytny (poziom dowolny) – mają przypisany współczynnik 1; 5. Pozostałe przedmioty zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym mają przypisane okre¶lone współczynniki według następującego schematu: biologia i chemia – 2, fizyka z astronomią, informatyka i matematyka – 1, pozostałe przedmioty – 0,5; 6. Punkty uzyskane za egzamin mnożymy przez odpowiedni współczynnik; 7. Punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje się.

Kandydaci, którzy zdawali starą maturę
1. Każdy przedmiot z egzaminu dojrzało¶ci i ze ¶wiadectwa ukończenia szkoły ¶redniej będzie miał przypisany współczynnik według następującego schematu: grupa I – biologia i chemia – współczynnik 2; grupa II – matematyka, język polski, język obcy, fizyka z astronomią, informatyka, geografia – współczynnik 1; grupa III – pozostałe przedmioty z wyjątkiem religii, etyki oraz wychowania fizycznego – współczynnik 0,5. Fakultety z danego przedmiotu z oceną będą miały przypisany taki sam współczynnik jak dany przedmiot. Jeżeli kandydat zwolniony był ze zdawania języka obcego na maturze na podstawie certyfikatu, ocena według certyfikatu będzie przeliczana następująco: język angielski: A – celujący, B – bardzo dobry, C – dobry, D - dostateczny, E – dopuszczający; pozostałe języki obce – wg zasad obowiązujących w Jagiellońskim Centrum Językowym; 2. Wyliczona zostanie ¶rednia ważona z ocen pomnożonych przez współczynnik opisany w punkcie 1 (licznik = suma ocen pomnożonych przez współczynniki; mianownik = suma warto¶ci współczynników) niezależnie ze ¶wiadectwa dojrzało¶ci i matury, a następnie obie ¶rednie będą sumowane. W przypadku ¶wiadectwa ukończenia szkoły brane będą pod uwagę wszystkie przedmioty wraz z fakultetami z oceną, lecz bez przedmiotów dodatkowych, wyodrębnionych w czę¶ci ¶wiadectwa „zajęcia edukacyjne dodatkowe”. W przypadku matury ¶rednia wyliczana będzie z wszystkich ocen z egzaminu pisemnego i ustnego.

Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową (IB)
Osoby, które zdawały maturę IB (kwalifikacja w zwykłym trybie): uzyskane punkty SL i HL zostaną przeliczone na skalę procentową wg zasady: 7 – excellent (doskonały, celujący) 100; 6 – very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 – satisfactory (dostateczny) 50; 3 – mediocre (mierny) 30.
Osoby z dyplomem matury IB z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie „międzynarodowej matury”: kandydaci będą kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, którego brakuje im na ¶wiadectwie maturalnym.

Kandydaci, którzy zdawali pozostałe typy matur
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, którego brakuje im na ¶wiadectwie maturalnym.

 
     

neurobiologia w KrakowieGrupy przedmiotów nauczanych na neurobiologii

Przedmioty kształcenia ogólnego:
-  Filozofia
-  Język angielski
-  Technologia informacyjna
-  Wychowanie fizyczne

Przedmioty podstawowe:
-  Biologia komórki
-  Biochemia
-  Biofizyka
-  Chemia ogólna i nieorganiczna
-  Chemia organiczna
-  Ewolucjonizm
-  Genetyka
-  Statystyka

Przedmioty kierunkowe:
-  Anatomia człowieka
-  Chronobiologia
-  Genetyka molekularna
-  Między biologią a medycyną
-  Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
-  Neurobiologia emocji
-  Neuroendokrynologia
-  Neurofarmakologia
-  Neurofizjologia komórkowa
-  Neurofizjologia systemów
-  Neuroimmunologia I
-  Neuropsychologia pamięci i uczenia się
-  Neuropsychologia poznawcza
-  Ogólna fizjologia zwierząt
-  Podstawy zoologii I
-  Podstawy zoologii II
-  Psychologia ewolucyjna
-  Rozwój układu nerwowego
-  Techniki mikroskopowe w neurobiologii I
-  Techniki neuroanatomiczne
-  Wprowadzenie do neurobiologii
-  Wprowadzenie do psychofizjologii
-  Wprowadzenie do psychologii
-  Proseminarium
-  Pracownia licencjacka

forum studenckie