Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   B±dĽ na bież±co z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
STUDIA: Analityka medyczna | Bioinżynieria | Biologia | Biotechnologia | Chemia | Dietetyka | Kosmetologia | Le¶nictwo | Medycyna | Mikrobiologia | Neurobiologia | Ochrona ¶rodowiska | Rolnictwo | Weterynaria | Zootechnika
 
 
MIKROBIOLOGIA na Uniwersytecie Łódzkim
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)-stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30

Zasady przyjęć dla kandydatów z nową maturą

Suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów wybranych spo¶ród: biologia,
chemia, fizyka z astronomią, matematyka (PP x 1 albo PR x 3)

Jeżeli kandydat ma na ¶wiadectwie dojrzało¶ci oceny z 3 lub 4 wyżej wymienionych przedmiotów, podstawą
wyliczeń będzie suma punktów z dwóch przedmiotów, za które uzyskał najwyższą liczbę punktów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym może uczestniczyć kandydat, który zdawał tylko jeden z wyżej wymienionych
przedmiotów. Musi jednak wziąć pod uwagę fakt, że jego pozycja na li¶cie rankingowej będzie
odzwierciedleniem oceny tylko z tego jednego przedmiotu.

Kandydaci z klas dwujęzycznych, którzy zdali w języku obcym przedmioty będące podstawą rekrutacji, otrzymają
dodatkowo 10% punktów uzyskanych z każdego z tych przedmiotów. W przypadku gdy w języku obcym zdawana jest
czę¶ć przedmiotu, czę¶ć ta będzie traktowana jak poziom rozszerzony, a następnie zostanie dodane do wyniku 10%
punktów.

Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą

Suma punktów za oceny z egzaminu maturalnego (pisemnego i ustnego) z wybranych przedmiotów oraz z
przedmiotu dodatkowego (ze ¶wiadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).
Egzamin dojrzało¶ci:
pisemny z wybranego przedmiotu spo¶ród: biologia, chemia, fizyka, matematyka;
ustny z wybranego przedmiotu spo¶ród: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
Przedmiot dodatkowy: jeden z w/w przedmiotów. Przedmiot dodatkowy nie może być taki sam jak zdawany
na egzaminie dojrzało¶ci (pisemnym i ustnym).

Kandydaci z klas dwujęzycznych, którzy zdali w języku obcym przedmioty będące podstawą rekrutacji,
otrzymają dodatkowo 10% punktów uzyskanych z każdego z tych przedmiotów.

Oceny będą przeliczane na punkty według następujących zasad

Europejskie standardy kształcenia

Program studiów realizowany jest zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ¶ci¶le okre¶lona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie czę¶ci studiów za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

Kształcenie studentów na kierunku Mikrobiologia jest prowadzone w systemie studiów pierwszego stopnia - licencjackich (trzyletnich) (nabór od roku akademickiego 2008/2009) z możliwo¶cią kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia, uzupełniających – magisterskich (dwuletnich) (nabór od roku akademickiego 20011/2012) oraz studiach doktoranckich w Studium Fizjologiczno-Mikrobiologicznym UŁ.

Zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie są prowadzone w systemie nauczania stacjonarnym
i niestacjonarnym wieczorowym. Studia niestacjonarne są płatne.

Praktyki i staże zagraniczne

Możemy poszczycić się wieloletnią współpracą z licznymi placówkami naukowymi na całym ¶wiecie. Nasze starania w tym kierunku, przekładają się nie tylko na międzynarodowe projekty badawcze, ale możliwo¶ć wymiany studenckiej miedzy zaprzyjaĽnionymi instytutami. Ponadto studenci Mikrobiologii mają możliwo¶ć udziału w licznych programach edukacyjnych, naukowych i stypendialnych zagranicznych.

SOCRATES/ERASMUS – program w ramach, którego studenci odbywają jeden lub dwa semestry studiów na objętych programem uczelniach krajów należących do Unii Europejskiej.

UREKA - Infectious Disease Research Programme – trzymiesięczny program stypendialny, fundowany przez Irlandzkie Ministerstwo Nauki, w ramach, którego studenci pod okiem opiekunów prowadzą własne projekty badawcze oraz uczestniczą w licznych warsztatach doskonalących w dziedzinie etyki badań, prowadzeniu dokumentacji badawczej, prezentacji wyników.

IAESTE – The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience – oferuje praktyki zagraniczne dla studentów Polskich uczelni wyższych, (także dla doktorantów). Sa to praktyki płatne, trwające od 6 do 12 tygodni, mogące odbywać się w jednym z ponad 90 krajów ¶wiata. Instytut Mikrobiologii i Immunologii UŁ od 5 lat przyjmuje studentów zagranicznych na praktyki IAESTE oraz otrzymuje kilka ofert rocznie dla własnych studentów. Dotychczas, studenci Mikrobiologii odbyli praktyki w Szwajcarii, Norwegii, Kolumbii, Austrii, Hiszpanii, Serbii, Meksyku.

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kształcenie w zakresie mikrobiologii, immunologii, genetyki drobnoustrojów i biotechnologii

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej (kierownik prof. dr hab. Wiesława Rudnicka) w skład Katedry wchodzą 4 zakłady:

 • Zakład Immunologii Komórkowej (kierownik prof. dr hab. Wiesława Rudnicka) – zajmujący się szeroko pojętą problematyką zakażeń Mycobacterium tuberculosis: immunologią zakażeń prątkami gruĽlicy, wyznacznikami genetycznymi i immunologicznymi podatno¶ci i odporno¶ci na gruĽlicę, poszukiwaniem nowych immunologicznych sposobów zapobiegania skutkom chorób alergicznych.
 • Zakład Biologii Zakażeń (kierownik prof. dr hab. Barbara Różalska) - zajmujący się tematyką zakażeń gronkowcowych, lekooporno¶cią tych bakterii, zakażeniami szpitalnymi związanymi ze stosowaniem biomateriałów, rolą biofilmów bakteryjnych w zakażeniach szpitalnych.oraz strategiami ich zwalczenia
  z zastosowaniem nowych preparatów pochodzenia ro¶linnego o potencjalnym działaniu bakteriobójczym.
 • Zakład Immunoparazytologii (kierownik prof. dr hab. Henryka Długońska) – podejmujący tematykę zarażeń Toxoplasma gonidii, antygenów tych parazytów, immunologicznych reakcji towarzyszących zarażeniom oraz konstrukcją testów komercyjnych umożliwiających szybką diagnostykę toksoplazmozy.
 • Zakład Gastroimmunologii (kierownik prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela) – prowadzi badania podstawowe i diagnostyczne w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori, zajmuje się badaniem antygenów tych bakterii i ich interakcjami z komórkami odporno¶ciowymi gospodarza oraz podatno¶cią genetyczną ludzi na chorobotwórcze działanie H. pylori (choroba wrzodowa żołądka
  i dwunastnicy, niedokrwienna choroba serca).

Zakład Mikrobiologii Ogólnej (kierownik prof. dr hab. Zygmunt Sidorczyk)

Badania immunochemiczne i strukturalne bakterii z rodzaju Proteus i klasyfikacja serologiczna tego rodzaju. Strukturalne badania oligosacharydu rdzeniowego lipopolisacharydu ¶ciany komórkowej Proteus oraz ustalanie wyznaczników swoisto¶ci serologicznej tego regionu.

Zakład Immunobiologii Bakterii (kierownik prof. dr hab. Antoni Różalski)

Identyfikacja i charakterystyka czynników chorobotwórczo¶ci bakterii z rodzaju Proteus i Providencia, w tym fimbrii odpowiedzialnych za adherencję, hemolizyn, proteaz, oporno¶ci na działanie przeciwdrobnoustrojowych czynników zawartych w surowicy ludzkiej, zdolno¶ci do wzrostu rozpełzliwego (Proteus sp.). Badania struktury chemicznej i swoisto¶ci antygenowej lipopolisacharydu (LPS) pałeczek z rodzaju Proteus i Providencia. Rola biofilmu bakteryjnego w kolonizacji cewników dróg moczowych przez pałeczki Proteus mirabilis. „Społeczno¶ci” bakteryjne i ich rola w zakażeniach układu moczowego. Podejmowanie próby izolowania nanobakterii z kamieni moczowych w nerkach, bardzo małych mikroorganizmów odkładających na powierzchni warstwy apatytu.

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii (kierownik prof. dr hab. Jerzy Długoński)

Mikrobiologiczna produkcja hydrokortyzonu i testosteronu na drodze biodegradacji steroli zwierzęcych
i ro¶linnych. Wytwarzanie związków czynnych powierzchniowo, przez przemysłowe szczepy grzyba strzępkowego Curvularia lunata – biosynteza surfaktantu. Produkcja enzymów litycznych rozkładających polimery ¶ciany komórkowej drobnoustrojów przez szczepy Trichoderma viride. Biodegradacja toksycznych, organicznych związków cyny (TBT, TPT) przez szczep Cunninghamella elegans. Bioakumulacja i usuwanie metali ciężkich, selektywne odzyskiwanie cynku z odpadów hutniczych w obecno¶ci innych metali ciężkich przez grzyb strzępkowy Verticillium marquandi. Badanie mechanizmów toksyczno¶ci hydrofobowych ksenobiotyków oraz metali ciężkich z wykorzystaniem mikrokalorymetrii oraz cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego

Zakład Genetyki Drobnoustrojów (kierownik prof. dr hab. Adam Jaworski)

Badania struktury przestrzennej chromosomu bakteryjnego. Genetyczne zróżnicowanie klinicznych szczepów grzybów z rodzaju Trichophyton i Microsporum izolowanych w Polsce. Zastosowanie metod molekularnych
w badaniach epidemiologicznych gruĽlicy w Polsce oraz w identyfikowaniu prątków atypowych.

Wszystkie jednostki Instytutu Mikrobiologii i Immunologii UŁ wchodzą w skład Interdyscyplinarnego Centrum Badań Biologicznych Czynników Inwazyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 334, którego koordynatorem jest Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej.

Na realizację badań pracownicy Katedry uzyskali szereg grantów: około 40 grantów własnych i promotorskich Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, kilkana¶cie grantów aparaturowych MNiSZW, 4 granty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2 granty Prezydenta Miasta Łodzi, grant Fundacji Humbolta oraz grant aparaturowy Fundacji Clinical Research Centre, Harrow, Londyn, grant w programie polsko-francuskim „Polonium”, grant firmy „Polpharma”, grant w programie Unii Europejskiej INCO Copernicus.

Pracownicy Instytutu Mikrobiologii i Immunologii UŁ odbywali długoterminowe staże naukowe i pracowali, jako wizytujący badacze w najbardziej renomowanych specjalistycznych o¶rodkach naukowych Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Belgii, Japonii, Australii, Szwecji, Francji, Irlandii, Finlandii.

Unikatowy program nauczania

Program studiów na kierunku Mikrobiologia to ponad 60% zajęć praktycznych, na których studenci sami wykonują badania poznając liczne metody diagnostyki mikrobiologicznej, sposoby oznaczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, specyfikę pracy z materiałem klinicznym, zapoznają się z szeregiem technik genetycznych
i immunologicznych a także z zgodną z zasadami etyki metodyką pracy w modelach zwierząt laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone z uwzględnieniem najnowszej wiedzy i zgodnie z Normami Polskimi i Europejskimi pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką pracy w laboratoriach farmaceutycznych i kosmetologicznych, ochrony ¶rodowiska, produkcji żywno¶ci, hodowli zwierząt gospodarczych. Natomiast ćwiczenia z dziedziny mikrobiologii klinicznej, serologii i immunologii oraz genetyki drobnoustrojów prowadzone na materiale od pacjentów, przygotowują do pracy w laboratoriach przyszpitalnych i innych o¶rodków opieki medycznej.

Nowoczesne laboratoria

W 2008 budynek, w którym mie¶ci się Instytut Mikrobiologii i Immunologii, przeszedł gruntowny remont. Sale ćwiczeniowe jak i laboratoria pracy do¶wiadczalnej sprostają najwyższym standardom potwierdzonym przez liczne kontrole i audyty. Powstało laboratorium specjalistyczne do pracy nad wysoko chorobotwórczymi bakteriami, w tym prątkami gruĽlicy, oraz laboratorium do pracy z hodowlami tkankowymi. Sale ćwiczeniowe są skonstruowane w sposób praktyczny, ułatwiający pracę studentom i prowadzącym zajęcia pracownikom dydaktycznym, głównie adiunktom ze stopniem naukowym doktora. Wyposażenie sal do zajęć praktycznych zapewnia bezpieczeństwo. Sale są wyposażone w nowoczesną aparaturę audiowizualną. Instytut posiada nowoczesną zwierzętarnię prowadzącą hodowlę myszy, ¶winek morskich i królików, w warunkach konwencjonalnych oraz warunkach o zaostrzonym standardzie higienicznym.

Szerokie perspektywy

Absolwenci studiów na kierunku Mikrobiologia posiadają wiedzę i kwalifikacje, z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza
i umiejętno¶ci pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w ¶rodowiskach naturalnych i przemysłowych. Potrafią interpretować, przetwarzać
i autoryzować wyniki badań oraz wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zdobyta wiedza
i umiejętno¶ci praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w:

 • Laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych służby zdrowia
 • Laboratoriach przygotowujących ekspertyzy z zakresu mikrobiologii i immunologii, dotyczące produktów szerokiego zastosowania, w tym produktów o przeznaczeniu medycznym
 • Laboratoriach służb weterynaryjnych,
 • Laboratoriach nadzoru sanitarnego,
 • Laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
 • Placówkach ochrony przyrody i ¶rodowiska
 • Szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.

Absolwenci Mikrobiologii mają wpojony nawyk ustawicznego kształcenia, są otwarci na nowe trendy i techniki pracy oraz na unowocze¶nianie i podnoszenie efektywno¶ci wykonywania zadań w miejscu zatrudnienia. Absolwenci z tytułem magistra potrafią organizować i kierować pracą zespołów. Potrafią także podejmować współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Ponadto są przygotowani do pracy naukowej i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy dydaktycznej w zakresie mikrobiologii i dyscyplin pokrewnych. Są zdolni do podejmowania zadań służących podnoszeniu wiedzy społeczeństwa o sposobach zapobiegania chorobom zakaĽnym oraz roli drobnoustrojów w ochronie ¶rodowiska.

Ponadto wiedza i do¶wiadczenie zdobyte podczas studiów na kierunku Mikrobiologia umożliwia naszym absolwentom podjęcie pracy w zawodach pokrewnych, paramedycznych i medycznych. Gruntowna wiedza
z zakresu: funkcjonowania laboratorium, organizacji pracy, zasad etyki, systemów jako¶ci, prowadzenia dokumentacji badawczej, jak również rozwinięte umiejętno¶ci analizy statystycznej i prezentacji wyników za po¶rednictwem odpowiedniego oprogramowania sprawiają, że absolwenci ¶wietnie sprawdzają się na takich stanowiskach jak:

 • Monitor badań klinicznych,
 • Redaktor w magazynach naukowych,
 • Doradca ds. nauki w firmach consultingowych,
 • Kierownik laboratorium,
 • Dystrybutor medyczny,
 • Audytor…

Rekrutacja: Twoja Makrokariera na kierunku Mikrobiologia

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok kierunku studiów MIKROBIOLOGIA na Uniwersytecie Łódzkim są dostępne na stronie internetowej UŁ www.uni.lodz.pl oraz www.biol.uni.lodz.pl

Dołącz do nas!!

Opracowała: prof. dr hab. Wiesława Rudnicka, Kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej, UŁ

mikrobiologia
 
     
forum studenckie