Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
STUDIA: Analityka medyczna | Bioinynieria | Biologia | Biotechnologia | Chemia | Dietetyka | Kosmetologia | Lenictwo | Medycyna | Mikrobiologia | Neurobiologia | Ochrona rodowiska | Rolnictwo | Weterynaria | Zootechnika
 
 
MIKROBIOLOGIA na Uniwersytecie dzkim
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)-stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30

Zasady przyj dla kandydatw z now matur

Suma punktw uzyskanych z egzaminu maturalnego z dwch przedmiotw wybranych spord: biologia,
chemia, fizyka z astronomi, matematyka (PP x 1 albo PR x 3)

Jeeli kandydat ma na wiadectwie dojrzaoci oceny z 3 lub 4 wyej wymienionych przedmiotw, podstaw
wylicze bdzie suma punktw z dwch przedmiotw, za ktre uzyska najwysz liczb punktw.

W postpowaniu kwalifikacyjnym moe uczestniczy kandydat, ktry zdawa tylko jeden z wyej wymienionych
przedmiotw. Musi jednak wzi pod uwag fakt, e jego pozycja na licie rankingowej bdzie
odzwierciedleniem oceny tylko z tego jednego przedmiotu.

Kandydaci z klas dwujzycznych, ktrzy zdali w jzyku obcym przedmioty bdce podstaw rekrutacji, otrzymaj
dodatkowo 10% punktw uzyskanych z kadego z tych przedmiotw. W przypadku gdy w jzyku obcym zdawana jest
cz przedmiotu, cz ta bdzie traktowana jak poziom rozszerzony, a nastpnie zostanie dodane do wyniku 10%
punktw.

Zasady przyj dla kandydatw ze star matur

Suma punktw za oceny z egzaminu maturalnego (pisemnego i ustnego) z wybranych przedmiotw oraz z
przedmiotu dodatkowego (ze wiadectwa ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej).
Egzamin dojrzaoci:
pisemny z wybranego przedmiotu spord: biologia, chemia, fizyka, matematyka;
ustny z wybranego przedmiotu spord: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
Przedmiot dodatkowy: jeden z w/w przedmiotw. Przedmiot dodatkowy nie moe by taki sam jak zdawany
na egzaminie dojrzaoci (pisemnym i ustnym).

Kandydaci z klas dwujzycznych, ktrzy zdali w jzyku obcym przedmioty bdce podstaw rekrutacji,
otrzymaj dodatkowo 10% punktw uzyskanych z kadego z tych przedmiotw.

Oceny bd przeliczane na punkty wedug nastpujcych zasad

Europejskie standardy ksztacenia

Program studiw realizowany jest zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktw (ECTS), co oznacza, e poszczeglnym przedmiotom przypisana jest cile okrelona liczba punktw. System taki umoliwia odbycie czci studiw za granic, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostan przeniesione i uznane po powrocie na uczelni macierzyst.

Ksztacenie studentw na kierunku Mikrobiologia jest prowadzone w systemie studiw pierwszego stopnia - licencjackich (trzyletnich) (nabr od roku akademickiego 2008/2009) z moliwoci kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia, uzupeniajcych – magisterskich (dwuletnich) (nabr od roku akademickiego 20011/2012) oraz studiach doktoranckich w Studium Fizjologiczno-Mikrobiologicznym U.

Zarwno studia licencjackie, jak i magisterskie s prowadzone w systemie nauczania stacjonarnym
i niestacjonarnym wieczorowym. Studia niestacjonarne s patne.

Praktyki i stae zagraniczne

Moemy poszczyci si wieloletni wspprac z licznymi placwkami naukowymi na caym wiecie. Nasze starania w tym kierunku, przekadaj si nie tylko na midzynarodowe projekty badawcze, ale moliwo wymiany studenckiej miedzy zaprzyjanionymi instytutami. Ponadto studenci Mikrobiologii maj moliwo udziau w licznych programach edukacyjnych, naukowych i stypendialnych zagranicznych.

SOCRATES/ERASMUS – program w ramach, ktrego studenci odbywaj jeden lub dwa semestry studiw na objtych programem uczelniach krajw nalecych do Unii Europejskiej.

UREKA - Infectious Disease Research Programme – trzymiesiczny program stypendialny, fundowany przez Irlandzkie Ministerstwo Nauki, w ramach, ktrego studenci pod okiem opiekunw prowadz wasne projekty badawcze oraz uczestnicz w licznych warsztatach doskonalcych w dziedzinie etyki bada, prowadzeniu dokumentacji badawczej, prezentacji wynikw.

IAESTE – The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience – oferuje praktyki zagraniczne dla studentw Polskich uczelni wyszych, (take dla doktorantw). Sa to praktyki patne, trwajce od 6 do 12 tygodni, mogce odbywa si w jednym z ponad 90 krajw wiata. Instytut Mikrobiologii i Immunologii U od 5 lat przyjmuje studentw zagranicznych na praktyki IAESTE oraz otrzymuje kilka ofert rocznie dla wasnych studentw. Dotychczas, studenci Mikrobiologii odbyli praktyki w Szwajcarii, Norwegii, Kolumbii, Austrii, Hiszpanii, Serbii, Meksyku.

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za ksztacenie w zakresie mikrobiologii, immunologii, genetyki drobnoustrojw i biotechnologii

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej (kierownik prof. dr hab. Wiesawa Rudnicka) w skad Katedry wchodz 4 zakady:

 • Zakad Immunologii Komrkowej (kierownik prof. dr hab. Wiesawa Rudnicka) – zajmujcy si szeroko pojt problematyk zakae Mycobacterium tuberculosis: immunologi zakae prtkami grulicy, wyznacznikami genetycznymi i immunologicznymi podatnoci i odpornoci na grulic, poszukiwaniem nowych immunologicznych sposobw zapobiegania skutkom chorb alergicznych.
 • Zakad Biologii Zakae (kierownik prof. dr hab. Barbara Ralska) - zajmujcy si tematyk zakae gronkowcowych, lekoopornoci tych bakterii, zakaeniami szpitalnymi zwizanymi ze stosowaniem biomateriaw, rol biofilmw bakteryjnych w zakaeniach szpitalnych.oraz strategiami ich zwalczenia
  z zastosowaniem nowych preparatw pochodzenia rolinnego o potencjalnym dziaaniu bakteriobjczym.
 • Zakad Immunoparazytologii (kierownik prof. dr hab. Henryka Dugoska) – podejmujcy tematyk zarae Toxoplasma gonidii, antygenw tych parazytw, immunologicznych reakcji towarzyszcych zaraeniom oraz konstrukcj testw komercyjnych umoliwiajcych szybk diagnostyk toksoplazmozy.
 • Zakad Gastroimmunologii (kierownik prof. dr hab. Magdalena Mikoajczyk-Chmiela) – prowadzi badania podstawowe i diagnostyczne w zakaeniach wywoywanych przez Helicobacter pylori, zajmuje si badaniem antygenw tych bakterii i ich interakcjami z komrkami odpornociowymi gospodarza oraz podatnoci genetyczn ludzi na chorobotwrcze dziaanie H. pylori (choroba wrzodowa odka
  i dwunastnicy, niedokrwienna choroba serca).

Zakad Mikrobiologii Oglnej (kierownik prof. dr hab. Zygmunt Sidorczyk)

Badania immunochemiczne i strukturalne bakterii z rodzaju Proteus i klasyfikacja serologiczna tego rodzaju. Strukturalne badania oligosacharydu rdzeniowego lipopolisacharydu ciany komrkowej Proteus oraz ustalanie wyznacznikw swoistoci serologicznej tego regionu.

Zakad Immunobiologii Bakterii (kierownik prof. dr hab. Antoni Ralski)

Identyfikacja i charakterystyka czynnikw chorobotwrczoci bakterii z rodzaju Proteus i Providencia, w tym fimbrii odpowiedzialnych za adherencj, hemolizyn, proteaz, opornoci na dziaanie przeciwdrobnoustrojowych czynnikw zawartych w surowicy ludzkiej, zdolnoci do wzrostu rozpezliwego (Proteus sp.). Badania struktury chemicznej i swoistoci antygenowej lipopolisacharydu (LPS) paeczek z rodzaju Proteus i Providencia. Rola biofilmu bakteryjnego w kolonizacji cewnikw drg moczowych przez paeczki Proteus mirabilis. „Spoecznoci” bakteryjne i ich rola w zakaeniach ukadu moczowego. Podejmowanie prby izolowania nanobakterii z kamieni moczowych w nerkach, bardzo maych mikroorganizmw odkadajcych na powierzchni warstwy apatytu.

Katedra Mikrobiologii Przemysowej i Biotechnologii (kierownik prof. dr hab. Jerzy Dugoski)

Mikrobiologiczna produkcja hydrokortyzonu i testosteronu na drodze biodegradacji steroli zwierzcych
i rolinnych. Wytwarzanie zwizkw czynnych powierzchniowo, przez przemysowe szczepy grzyba strzpkowego Curvularia lunata – biosynteza surfaktantu. Produkcja enzymw litycznych rozkadajcych polimery ciany komrkowej drobnoustrojw przez szczepy Trichoderma viride. Biodegradacja toksycznych, organicznych zwizkw cyny (TBT, TPT) przez szczep Cunninghamella elegans. Bioakumulacja i usuwanie metali cikich, selektywne odzyskiwanie cynku z odpadw hutniczych w obecnoci innych metali cikich przez grzyb strzpkowy Verticillium marquandi. Badanie mechanizmw toksycznoci hydrofobowych ksenobiotykw oraz metali cikich z wykorzystaniem mikrokalorymetrii oraz cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego

Zakad Genetyki Drobnoustrojw (kierownik prof. dr hab. Adam Jaworski)

Badania struktury przestrzennej chromosomu bakteryjnego. Genetyczne zrnicowanie klinicznych szczepw grzybw z rodzaju Trichophyton i Microsporum izolowanych w Polsce. Zastosowanie metod molekularnych
w badaniach epidemiologicznych grulicy w Polsce oraz w identyfikowaniu prtkw atypowych.

Wszystkie jednostki Instytutu Mikrobiologii i Immunologii U wchodz w skad Interdyscyplinarnego Centrum Bada Biologicznych Czynnikw Inwazyjnych Uniwersytetu dzkiego, Nr 334, ktrego koordynatorem jest Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej.

Na realizacj bada pracownicy Katedry uzyskali szereg grantw: okoo 40 grantw wasnych i promotorskich Komitetu Bada Naukowych i Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyszego, kilkanacie grantw aparaturowych MNiSZW, 4 granty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2 granty Prezydenta Miasta odzi, grant Fundacji Humbolta oraz grant aparaturowy Fundacji Clinical Research Centre, Harrow, Londyn, grant w programie polsko-francuskim „Polonium”, grant firmy „Polpharma”, grant w programie Unii Europejskiej INCO Copernicus.

Pracownicy Instytutu Mikrobiologii i Immunologii U odbywali dugoterminowe stae naukowe i pracowali, jako wizytujcy badacze w najbardziej renomowanych specjalistycznych orodkach naukowych Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Belgii, Japonii, Australii, Szwecji, Francji, Irlandii, Finlandii.

Unikatowy program nauczania

Program studiw na kierunku Mikrobiologia to ponad 60% zaj praktycznych, na ktrych studenci sami wykonuj badania poznajc liczne metody diagnostyki mikrobiologicznej, sposoby oznaczania zanieczyszcze mikrobiologicznych, specyfik pracy z materiaem klinicznym, zapoznaj si z szeregiem technik genetycznych
i immunologicznych a take z zgodn z zasadami etyki metodyk pracy w modelach zwierzt laboratoryjnych. Zajcia prowadzone z uwzgldnieniem najnowszej wiedzy i zgodnie z Normami Polskimi i Europejskimi pozwalaj na zapoznanie si ze specyfik pracy w laboratoriach farmaceutycznych i kosmetologicznych, ochrony rodowiska, produkcji ywnoci, hodowli zwierzt gospodarczych. Natomiast wiczenia z dziedziny mikrobiologii klinicznej, serologii i immunologii oraz genetyki drobnoustrojw prowadzone na materiale od pacjentw, przygotowuj do pracy w laboratoriach przyszpitalnych i innych orodkw opieki medycznej.

Nowoczesne laboratoria

W 2008 budynek, w ktrym mieci si Instytut Mikrobiologii i Immunologii, przeszed gruntowny remont. Sale wiczeniowe jak i laboratoria pracy dowiadczalnej sprostaj najwyszym standardom potwierdzonym przez liczne kontrole i audyty. Powstao laboratorium specjalistyczne do pracy nad wysoko chorobotwrczymi bakteriami, w tym prtkami grulicy, oraz laboratorium do pracy z hodowlami tkankowymi. Sale wiczeniowe s skonstruowane w sposb praktyczny, uatwiajcy prac studentom i prowadzcym zajcia pracownikom dydaktycznym, gwnie adiunktom ze stopniem naukowym doktora. Wyposaenie sal do zaj praktycznych zapewnia bezpieczestwo. Sale s wyposaone w nowoczesn aparatur audiowizualn. Instytut posiada nowoczesn zwierztarni prowadzc hodowl myszy, winek morskich i krlikw, w warunkach konwencjonalnych oraz warunkach o zaostrzonym standardzie higienicznym.

Szerokie perspektywy

Absolwenci studiw na kierunku Mikrobiologia posiadaj wiedz i kwalifikacje, z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojw oraz innych nauk biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza
i umiejtnoci pozwalaj na samodzielne rozwizywanie problemw, wynikajcych z dziaania drobnoustrojw na organizmy ywe oraz w rodowiskach naturalnych i przemysowych. Potrafi interpretowa, przetwarza
i autoryzowa wyniki bada oraz wydawa opinie z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zdobyta wiedza
i umiejtnoci praktyczne pozwalaj im na podejmowanie pracy w:

 • Laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych suby zdrowia
 • Laboratoriach przygotowujcych ekspertyzy z zakresu mikrobiologii i immunologii, dotyczce produktw szerokiego zastosowania, w tym produktw o przeznaczeniu medycznym
 • Laboratoriach sub weterynaryjnych,
 • Laboratoriach nadzoru sanitarnego,
 • Laboratoriach przemysu spoywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
 • Placwkach ochrony przyrody i rodowiska
 • Szkoach zawodowych wszystkich stopni prowadzcych edukacj z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.

Absolwenci Mikrobiologii maj wpojony nawyk ustawicznego ksztacenia, s otwarci na nowe trendy i techniki pracy oraz na unowoczenianie i podnoszenie efektywnoci wykonywania zada w miejscu zatrudnienia. Absolwenci z tytuem magistra potrafi organizowa i kierowa prac zespow. Potrafi take podejmowa wspprac ze specjalistami z innych dziedzin, przejmujc w miar potrzeby rol konsultanta w zakresie problemw mikrobiologicznych i immunologicznych. Ponadto s przygotowani do pracy naukowej i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy dydaktycznej w zakresie mikrobiologii i dyscyplin pokrewnych. S zdolni do podejmowania zada sucych podnoszeniu wiedzy spoeczestwa o sposobach zapobiegania chorobom zakanym oraz roli drobnoustrojw w ochronie rodowiska.

Ponadto wiedza i dowiadczenie zdobyte podczas studiw na kierunku Mikrobiologia umoliwia naszym absolwentom podjcie pracy w zawodach pokrewnych, paramedycznych i medycznych. Gruntowna wiedza
z zakresu: funkcjonowania laboratorium, organizacji pracy, zasad etyki, systemw jakoci, prowadzenia dokumentacji badawczej, jak rwnie rozwinite umiejtnoci analizy statystycznej i prezentacji wynikw za porednictwem odpowiedniego oprogramowania sprawiaj, e absolwenci wietnie sprawdzaj si na takich stanowiskach jak:

 • Monitor bada klinicznych,
 • Redaktor w magazynach naukowych,
 • Doradca ds. nauki w firmach consultingowych,
 • Kierownik laboratorium,
 • Dystrybutor medyczny,
 • Audytor…

Rekrutacja: Twoja Makrokariera na kierunku Mikrobiologia

Szczegowe informacje o zasadach przyj na I rok kierunku studiw MIKROBIOLOGIA na Uniwersytecie dzkim s dostpne na stronie internetowej U www.uni.lodz.pl oraz www.biol.uni.lodz.pl

Docz do nas!!

Opracowaa: prof. dr hab. Wiesawa Rudnicka, Kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej, U

mikrobiologia
 
     
forum studenckie