Akademia Medyczna we Wrocławiu w mieście Wroc?aw


Akademia Medyczna we Wrocławiu

  • Wydział: Wydzia? Lekarski
  • Kierunek: Medycyna
  • Typ:
  • Limit:
  • Adres: ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 5. tel. 0-71-784-11-68
  • Strona www: test.am.wroc.pl/content/view/27/43/
  • Informacje: Kandydaci ? maturzy?ci, zdaj?cy matur? w 2007 roku, musz? j? zdawa? w szko?ach w zakresie rozszerzonym ze wszystkich trzech wymaganych przedmiotów tzn. z biologii, fizyki z astronomi? i chemii. Liczba punktów uzyskana na maturze z poszczególnych przedmiotów zostanie uwzgl?dniona w rankingu. Kandydat z now? matur? zdawan? wed?ug powy?szych zasad mo?e uzyska? ??cznie maksymalnie 300 punktów (po 100 z ka?dego przedmiotu). Kandydaci z matur? z lat 2005 lub 2006, chc?cy poprawia? wyniki matur dokonuj? tego w szko?ach na zasadach ogólnych poprawiania matur z danego przedmiotu. Kandydaci z matur? z lat 2005 lub 2006 sk?adaj? dokumenty tak jak kandydaci zdaj?cy matur? w 2007r.