Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Krakowie


Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • Wydział: Wydzia? Lekarski
 • Kierunek: Medycyna
 • Typ:
 • Limit: kierunek lekarski 220, kierunek lekarsko-dentystyczny 60
 • Adres: Dziekanat Wydzia?u Lekarskiego UJ CM
  ul. ?w. Anny 12
  31-008 Kraków
  tel. 012/ 422 54 44
 • Strona www: www.wl.cm-uj.krakow.pl
 • Informacje: Na podstawie wyników nowej matury przyjmowani b?d? kandydaci, którzy w ramach egzaminu maturalnego zdawali egzamin z zakresu biologii, fizyki z astronomi? i chemii na poziomie rozszerzonym. Kandydatów legitymuj?cych si? star? matur? obowi?zuje ujednolicony w skali kraju egzamin wst?pny o porównywalnym poziomie wiedzy z now? matur? z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii, fizyki z astronomi? i chemii. Egzamin odb?dzie si? w dniu 11 i 12 czerwca 2007 r. Informacje o miejscu i godzinie egzaminu kandydat otrzyma na swoje osobiste konto ERK. O kolejno?ci umieszczenia na li?cie rankingowej decydowa? b?dzie suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu wst?pnego.