Akademia Medyczna w Lublinie w Lublinie


Akademia Medyczna w Lublinie

 • Wydział: I Wydzia? Lekarski z Oddzia?em Stomatologicznym
 • Kierunek: Medycyna
 • Typ:
 • Limit:
 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Rac?awickie 1
  pok. 09 (niski parter)
  tel. 081 5343969
 • Strona www: www.am.lublin.pl/rekrutacja_na_rok_2008_id_5790.html
 • Informacje:

  Osoby legitymuj?ce si? „star?” matur? i zagraniczn?

  30 kwiecie? – 9 maj 2008 r. do godz. 15:00: rejestracja elektroniczna kandydatów legitymuj?cych si? matur? star? i zagraniczn? i wniesienie op?aty rekrutacyjnej. Op?ata rekrutacyjna musi by? w tym terminie zaksi?gowana na koncie Uczelni.

  9 maj 2008 roku; jest ostatecznym terminem rejestracji kandydatów i wniesienia op?aty rekrutacyjnej. Brak op?aty w w/w terminie oznacza rezygnacj? kandydata o ubieganie si? o przyj?cie na I rok studiów.

  4 lipiec 2008 roku do godz. 15:00: jest ostatecznym terminem uzupe?niania wyników z egzaminu wst?pnego. Brak wprowadzenia wyników egzaminów wst?pnych przez kandydata b?dzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania si? o przyj?cie na studia.

  EGZAMINY WST?PNE
  Kierunek: lekarski , lekarsko-dentystyczny, farmacja i analityka medyczna

  11 czerwiec 2008 r. godz. 14:00: egzamin pisemny z fizyki i astronomii – 120 min
  12 czerwiec 2008 r. egzamin pisemny z biologii – godz. 9:00 – 150 min i chemii – godz. 14:00 – 150 min

  UWAGA:

  1. O miejscu i godzinie egzaminów wst?pnych kandydaci zostan? powiadomieni w formie pisemnej - drog?
  pocztow?.
  2. Wyniki egzaminów wst?pnych zdawanych w naszej Uczelni zostan? podane na stronie internetowej
  http://www.am.lublin.pl/ w dziale Rekrutacja 2008 i w siedzibach odpowiednich Wydzia?owych Komisji
  Rekrutacyjnych.
  3. Kandydaci legitymuj?cy si? matur? „star?” i zagraniczn? wyniki egzaminów uzupe?niaj? samodzielnie.


  Osoby legitymuj?ce si? matur?: ”now?” i mi?dzynarodow?

  9 czerwca - 27 czerwca 2008 r. do godz. 15:00: rejestracja elektroniczna kandydatów i wniesienie op?aty rekrutacyjnej. Op?ata rekrutacyjna musi by? w tym terminie zaksi?gowana na koncie Uczelni.

  27 czerwiec 2008 roku jest ostatecznym terminem rejestracji kandydatów i wniesienia op?aty rekrutacyjnej. Brak op?aty w w/w terminie oznacza rezygnacj? kandydata o ubieganie si? o przyj?cie na I rok studiów.

  4 lipiec 2008 roku do godz. 15:00 jest ostatecznym terminem uzupe?niania wyników maturalnych. Brak wprowadzenia wyników egzaminu maturalnego przez kandydata b?dzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania si? o przyj?cie na studia.