Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w Tucholi


Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

  • Wydział:
  • Kierunek: Leśnictwo
  • Typ: in?ynier
  • Limit:
  • Adres: tel./fax 052 559 19 87
  • Strona www: www.wszs.tuchola.pl/index.php?go=8
  • Informacje: Studia na kierunku Le?nictwo (trwaj?ce 8 semestrów) daj? mo?liwo?? zdobycia wiedzy potrzebnej do zrozumienia praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodz?cych w ?rodowisku le?nym. Studenci kierunku zdobywaj? wiedz? niezb?dn? do zarz?dzania ?rodowiskiem le?nym, w szczególno?ci w dziedzinie hodowli, ochrony, piel?gnacji i odnawiania lasu, pozyskania drewna, a tak?e w innych dziedzinach gospodarki zwi?zanych z gospodark? le?n?. W czasie studiów studenci kszta?tuj? umiej?tno?ci podejmowania racjonalnych decyzji i kierowania zespo?em ludzkim. Program studiów obejmuje tak?e zagadnienia prawne, bezpiecze?stwa i higieny pracy, ergonomii oraz organizacji pracy zwi?zane z gospodark? le?n?. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w strukturach Lasów Pa?stwowych, a tak?e w administracji i ga??ziach gospodarki zwi?zanych z le?nictwem. Jednym z elementów studiów jest 15 tygodniowa praktyka, odbywana g?ównie na terenie nadle?nictw.

    Rekrutacja odbywa si? na zasadzie kolejno?ci zg?osze? do wyczerpania limitu miejsc. 1.400 z? za semestr.